Zasady świadczenia usługi Newsletter

Regulamin usługi Newsletter eSklepu Poczty Polskiej S.A.

§ 1

Użyte w Regulaminie usługi Newsletter eSklepu Poczty Polskiej S.A. pojęcia oznaczają:

 1. eSklep – strona internetowa działająca pod adresem http://www.esklep.poczta-polska.pl, za pomocą której Sprzedający przedstawia oferty towarów i usług oraz zawiera umowy,
 2. Konsument – osoba, o której mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa polegająca na przesyłaniu informacji handlowych dotyczących działalności eSklepu,
 4. Regulamin - Regulamin usługi Newsletter eSklepu Poczty Polskiej S.A.,
 5. Sprzedający – Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, Numer Identyfikacji Podatkowej: 525-000-73-13, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 złotych – w całości wpłacony, http://bip.poczta-polska.pl,
 6. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę za pośrednictwem eSklepu.

§ 2

 1. Newsletter stanowi usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, o kapitale zakładowym 774.140.000 w całości wpłaconym, posiadającą numer REGON: 010684960, NIP: 525-000-73-13 (dalej: „Sprzedający”) za pośrednictwem eSklepu (esklep.poczta-polska.pl). Newsletter polega na przesyłaniu Zamawiającym, którzy wyrazili na to zgodę, pocztą elektroniczną pochodzących od Sprzedającego informacji o jego działalności.
 2. W ramach usługi Newsletter do Zamawiających, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie przesyłane będą informacje handlowe w następującym zakresie:
  1. opis aktualnej oferty handlowej,
  2. informacje o promocjach,
  3. informacje o nowych produktach.
 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach usługi Newsletter nie będą dostarczane treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługa świadczona jest nieodpłatnie. Poszczególne wiadomości zawierające Newsletter (Egzemplarze Newslettera) przesyłane są po zaistnieniu potrzeby przekazania informacji Zamawiającemu.
 5. W celu prawidłowego korzystania z Newslettera konieczne jest dysponowanie przez Zamawiającego:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. aktywnym kontem poczty elektronicznej,
  3. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji.
 6. Umowę o Newsletter Zamawiający zawiera w eSklepie Sprzedającego, jeśli uprzednio zaznaczy opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Pocztę Polską S.A. moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Poczty Polskiej S.A., w formie przesyłania newslettera eSklepu na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej. Oświadczam również, że zapoznałem się z Regulaminem usługi Newsletter eSklepu Poczty Polskiej S.A. i akceptuję jego treść”. Po zawarciu Umowy o Newsletter Zamawiający otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie jej zawarcia.
 7. Rozpoczęcie świadczenia usługi może nastąpić natychmiast po zawarciu Umowy o Newsletter. Do zawarcia Umowy przez Zamawiającego niezbędne jest złożenie przez niego oświadczenia (przez zaznaczenie stosownej opcji na stronie eSklepu).
 8. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym używając funkcjonalności „Rezygnacja” zawartej w Egzemplarzu Newslettera.

§ 3

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres esklep@poczta-polska.pl,
  2. telefonicznie, dzwoniąc na numer 801 944 944 lub 43 842 0 601.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (e-mail) lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację.
 3. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie nie później niż 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedającego.O wyniku postępowania reklamacyjnego Zamawiający zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (00-940 Warszawa).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu określonym w § 2 ust. 5 oraz w celu realizacji procesu reklamacyjnego.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy na usługę Newsletter.
 4. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych u administratora danych oraz do ich poprawiania.

§ 5

Regulamin usługi Newsletter eSklepu Poczty Polskiej S.A. dostępny jest na stronie internetowej eSklepu w zakładce „Newsletter”.

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska S.A. (c) 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone