Regulamin
 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin eSklepu Poczty Polskiej S.A., zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym https://esklep.poczta-polska.pl, zwanego dalej „eSklepem”.

Użyte w Regulaminie eSklepu Poczty Polskiej S.A. pojęcia oznaczają:

 1. Dostarczenie – proces zawierający przygotowanie, konfekcjonowanie i doręczenie (wydanie) towaru Zamawiającemu,
 2. eSklep – strona internetowa działająca pod adresem https://esklep.poczta-polska.pl, za pomocą której Sprzedający przedstawia oferty towarów i usług oraz zawiera umowy,
 3. Konsument – osoba, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Pocztowy Numer Adresowy – kod pocztowy składający się z pięciu cyfr, przedzielonych po dwóch pierwszych cyfrach łącznikiem (np. 00-940) będący integralnym składnikiem adresu nadawcy oraz adresata przesyłki.
 5. Produkt – towar (rzecz) oferowana do sprzedaży w eSklepie na zasadach określonych w Regulaminie eSklepu Poczty Polskiej S.A.
 6. Regulamin – Regulamin eSklepu Poczty Polskiej S.A.,
 7. Sprzedający – Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, REGON: 010684960 kapitał zakładowy: 774 140 000,00 złotych – w całości wpłacony, http://bip.poczta-polska.pl,
 8. Umowa – umowa mająca za przedmiot sprzedaż towarów lub świadczenie usług zawierana na odległość za pośrednictwem eSklepu, pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym,
 9. Wartość Brutto Zamówienia – suma całkowitej ceny brutto produktów objętych jednym Zamówieniem oraz kosztów Dostarczenia,
 10. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę za pośrednictwem eSklepu,
 11. Zamówienie - oświadczenie wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem eSklepu,
 12. Zarejestrowany Użytkownik – Zamawiający, który korzysta z eSklepu po uprzednim zalogowaniu.

§ 2

 1. Regulamin określa zasady korzystania z eSklepu, zawierania Umów za pośrednictwem eSklepu i wykonywania tych Umów.
 2. Bieżący kontakt do Sprzedającego dostępny jest w eSklepie w zakładce „Kontakt”.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności Poczty Polskiej S.A. względem Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zm., ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm.

§ 3

 1. W celu prawidłowego korzystania z eSklepu konieczne jest dysponowanie przez Zamawiającego:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w aktualnej wersji,
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej,
  4. oprogramowaniem umożliwiającym poprawne odczytanie plików w formacie PDF.
 2. Z eSklepu (jako Zamawiający lub osoby działające w jego imieniu) mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 4

 1. Zamawiający może założyć konto (zarejestrować się) w eSklepie. Umożliwia ono komunikację Sprzedającego z Zamawiającym, możliwość zmiany danych kontaktowych, jak również uzyskiwanie informacji o historii dokonanych wcześniej zamówień i statusie zamówień aktualnych.
 2. Założenie konta:
  1. nie jest niezbędne do zawarcia Umowy za pośrednictwem eSklepu.
  2. traktowane jest jako podjęcie działań przed zawarciem Umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy jest złożenie Zamówienia i podanie wszystkich danych wymienionych w § 6 ust. 5 pkt 4 Regulaminu.
 4. Założenie konta jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Podczas zakładania konta należy podać następujące dane Zamawiającego:
  1. login: adres poczty elektronicznej, na który będą wysyłane informacje dotyczące realizacji Zamówienia,
  2. imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę (pozostałe przypadki),
  3. adres zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby (pozostałe przypadki): ulica, numer domu, numer lokalu, Pocztowy Numer Adresowy, miejscowość oraz kraj,
  4. Numer Identyfikacji Podatkowej lub numer nadany z tytułu rejestracji do podatku od wartości dodanej w kraju Unii Europejskiej (VAT-UE) lub podatku o podobnym charakterze w kraju trzecim (obowiązkowe dla Zamawiających niebędących Konsumentami),
  5. numer telefonu,
  6. hasło do eSklepu.
 5. Logowanie do konta Zamawiającego w eSklepie następuje po podaniu loginu oraz hasła. Hasło można ustanowić samodzielnie i musi się składać z ciągu przynajmniej ośmiu wybranych znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło można zmienić w dowolnym momencie. Dla celów bezpieczeństwa rekomenduje się zmianę hasła co najmniej raz w miesiącu.
 6. Każdy Zamawiający, który założył konto w eSklepie, otrzymuje po zarejestrowaniu pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Poczta Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - dalej Rozporządzenie RODO - w celu realizacji usług, o których mowa w Regulaminie, prowadzenia postępowań reklamacyjnych oraz w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, a także w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w eSklepie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, mogą być przetwarzane do celów:
  1. przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Poczty Polskiej S.A., w formie przesyłania newslettera eSklepu (zgodnie z Regulaminem usługi Newsletter, który zamieszczony jest na stronie eSklepu w zakładce Newsletter),
  2. udzielenia odpowiedzi na pytania wskazane w formularzu kontaktowym,
  3. badania rynku pod kątem zachowania i preferencji Zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., w trakcie realizacji czynności prowadzonych w ramach eSklepu,
  4. badania rynku pod kątem zachowania i preferencji Zamawiających z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Poczty Polskiej S.A., po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach eSklepu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji usług określonych w Regulaminie. W przypadku zgód, o których mowa w ust 3, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Zamawiającym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez okres 5 lat w związku z założeniem konta na stronie: https://esklep.poczta-polska.pl, liczonych od dnia założenia konta, w przypadku niepodejmowania przez ten okres działań na koncie przez Zarejestrowanego Użytkownika,
  2. przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione w związku z realizacją usług, o których mowa w Regulaminie,
  3. do momentu cofnięcia zgody wyrażonej przez Zamawiającego w celach określonych w ust. 3 pkt 1, 3 i 4,
  4. do momentu cofnięcia zgody lub przez dwa miesiące od udzielenia odpowiedzi na zapytanie w przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego w celu określonym w ust. 3 pkt 2 przez formularz kontaktowy.
 8. Cofnięcie zgody w celach określonych w ust. 3 następuje poprzez zgłoszenie drogą mailową na adres esklep@poczta-polska.pl. Informacja taka musi zawierać dane osobowe tożsame z danymi podanymi przy wyrażeniu zgody, tj. imię i nazwisko, adres email oraz określenie, której zgody dotyczy cofnięcie (w przypadku braku takiego określenia, cofnięcie zgody będzie dotyczyło każdego celu).
 9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych nieujęte w Regulaminie, a wynikające z przepisów Rozporządzenia RODO, są dostępne na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl.

Rozdział II
Zasady sprzedaży Produktów

§ 6

 1. Sprzedający oferuje w eSklepie Produkty stanowiące jego własność, jak również Produkty, które sprzedaje w imieniu własnym lecz na rachunek osób trzecich, w ramach stosunku prawnego komisu.
 2. Zamówienia w eSklepie składać można przez całą dobę, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie eSklepu.
 3. Ceny Produktów, znajdujących się w eSklepie, wyrażone są w złotych i są cenami brutto. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17:00 (czasu polskiego) oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane, jako złożone w następnym dniu roboczym.
 5. Zamówienie składa się w następujący sposób:
  1. Zamawiający dokonuje wyboru Produktu, które zamierza nabyć, poprzez użycie funkcjonalności ,,Do koszyka" zamieszczonej obok wizerunku Produktu,
  2. w trakcie wyboru Produktów Zamawiający ma przez cały czas możliwość uzyskania informacji o zakresie Zamówienia, w tym Wartości Brutto Zamówienia, używając funkcjonalności ,"Twój koszyk",
  3. po zakończeniu wybierania Produktów Zamawiający w oknie ,,Twój koszyk" dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy Produktów poprzez użycie funkcjonalności „Zamawiam”,
  4. Zamawiający dokonuje wyboru sposobu Dostarczenia, sposobu płatności oraz wprowadza (lub edytuje) dane adresowe niezbędne do realizacji Zamówienia:
   1. nazwisko i imię albo nazwa;
   2. adres do Dostarczenia;
   3. adres poczty elektronicznej do kontaktu;
   4. numer telefonu do kontaktu,
  5. w oknie „Twój koszyk” znajduje się zestawienie wszystkich Produktów, które Zamawiający zamierza nabyć w ramach Zamówienia wraz z ich jednostkowymi cenami brutto oraz kosztami Dostarczenia, a także Wartością Brutto całego Zamówienia wskazaną w rubryce „Suma:”;
  6. przed złożeniem Zamówienia Zamawiający składa oświadczenia o:
   1. zapoznaniu się z Regulaminem w jego aktualnej wersji, zamieszczonej w eSklepie w zakładce „Regulamin” i o jego akceptacji,
   2. jeżeli jest osobą fizyczną – o tym, czy zawiera Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, zaznaczając stosowne opcje w eSklepie.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po użyciu funkcjonalności „Zamawiam i płacę”; użycie tej funkcjonalności oznacza zawarcie Umowy.

§ 7

 1. Zamówienie można złożyć również telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi w eSklepie, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Czynności techniczne w eSklepie wykonuje na ustne polecenie Zamawiającego pracownik Sprzedającego. Dokonanie każdej czynności związanej ze składaniem Zamówienia jest realizowane zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 5 Regulaminu i potwierdzane ustnie drogą telefoniczną przez pracownika Sprzedającego.
 3. Pracownik Sprzedającego informuje Zamawiającego o istnieniu w eSklepie zakładek wymienionych w Regulaminie i na żądanie Zamawiającego odczytuje ich treść. W taki sam sposób odczytywane są oświadczenia niezbędne do złożenia przez Zamawiającego w toku dokonywania Zamówienia w eSklepie, w tym oświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 6 Regulaminu i odbiera od Zamawiającego odpowiednio oświadczenie dotyczące zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz – w przypadku Zamawiających będących osobami fizycznymi - o tym, czy Umowa jest zawierana do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przed złożeniem Zamówienia pracownik Sprzedającego odczytuje Zamawiającemu ostateczną treść okna „Twój koszyk”, czyli ceny Produktów składających się na Zamówienie, koszt Dostarczenia i Wartość Brutto Zamówienia zgodnie z § 6 ust. 5 pkt 5 Regulaminu oraz odbiera od niego oświadczenie „Zamawiam i płacę”. Po tej czynności pracownik Sprzedającego informuje Zamawiającego, iż Umowa została zawarta.

§ 8

 1. Przyjęcie Zamówienia złożonego drogą elektroniczną albo telefoniczną jest potwierdzane przez Sprzedającego niezwłocznie pocztą elektroniczną w czasie nieprzekraczającym 20 minut. Jednocześnie z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Zamawiającemu podsumowanie Zamówienia z wyszczególnieniem nabywanych Produktów, ich cen jednostkowych, kosztu Dostarczenia oraz Wartości Brutto Zamówienia – a także pełne dane adresowe i kontaktowe Sprzedającego.
 2. Zamawiający może dokonać płatności:
  1. z góry:
   1. online poprzez bramkę płatności dostępną w eSklepie,
   2. kartą płatniczą poprzez bramkę płatności dostępną w eSklepie. Akceptowane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,
   3. przelewem na rachunek bankowy wskazany w eSklepie,
  2. z dołu gotówką, w przypadku wyboru Dostarczenia za pobraniem.
  3. Możliwe sposoby płatności i warunki realizacji Zamówienia zamieszczone są w eSklepie w zakładce „Dostawa i płatność”. Treść tej zakładki może być odczytana przez Sprzedającego za zgodą Zamawiającego – w przypadkach składania Zamówienia telefonicznie.
  4. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób płatności wskazany w ust. 2 pkt 1 lit. c), wówczas dokonuje zapłaty w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą odpowiadającą Wartości Brutto Zamówienia. W przypadku uchybienia temu terminowi lub wpłacenia kwoty niższej niż należna, Sprzedający wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin zapłaty nie dłuższy niż 3 dni robocze, przesyłając stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Sprzedający składa Zamawiającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Sprzedający, z tytułu zrealizowanego Dostarczenia Produktów lub otrzymania zapłaty „z góry”, wystawia na rzecz Zamawiającego fakturę. Poprzez akceptację Regulaminu podczas składania Zamówienia w eSklepie Zamawiający zgłasza żądanie wystawienia faktury, chyba że obowiązek wystawienia faktury powstaje z mocy prawa. Sprzedający przyjmuje płatności w złotych polskich (PLN) oraz wystawia fakturę w języku polskim w walucie polskiej. Faktura doręczana jest Zamawiającemu pocztą elektroniczną jako pliki w formacie PDF z zeskanowanym obrazem, na co Zamawiający wyraża zgodę, akceptując Regulamin podczas składania Zamówienia w eSklepie.
  6. Sprzedający przesyła Zamawiającemu fakturę oraz – jeżeli Zamawiający jest Konsumentem –Sprzedający doręcza, potwierdzenie warunków zawartej Umowy w osobnym dokumencie: „Informacje dla Konsumenta”. Dokument ten zawiera informacje, których przekazanie jest wymagane prawem, w tym formularz odstąpienia od Umowy.

  § 9

  1. Sprzedający dostarcza zamówione Produkty wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostarczenie zamówionych Produktów następuje własnymi środkami Sprzedającego, na miejsce wskazane przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia.
  3. Dostarczenie Produktów następuje w terminie do 5 dni roboczych po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą odpowiadającą Wartości Brutto Zamówienia. Jeżeli Zamawiający wybrał płatność za pobraniem, termin liczony jest od dnia zawarcia Umowy.
  4. Niezwłocznie po przygotowaniu Produktów do Dostarczenia Sprzedający przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną informację o szczegółach Zamówienia.
  5. Zamówione Produkty wydawane są za pokwitowaniem odbioru.
  6. W przypadku, gdy próba wydania zamówionych Produktów okaże się nieskuteczna, zamówione Produkty będą pozostawione do odbioru przez Zamawiającego lub osobę pisemnie przez niego umocowaną w placówce pocztowej Sprzedającego na okres 7 dni od dnia zawiadomienia o tym fakcie przesłanego Zamawiającemu pocztą elektroniczną. Dodatkowo Sprzedający dołoży starań, by umieścić treść zawiadomienia w skrzynce pocztowej albo w drzwiach lub bramie posesji, dokąd zamówione Produkty miały zostać dostarczone.
  7. W przypadku odmowy odbioru zamówionych Produktów, Sprzedający przechowa zamówione Produkty na swój koszt oraz ryzyko. O miejscu przechowywania Sprzedający poinformuje Zamawiającego pocztą elektroniczną. W ten sam sposób Sprzedający poinformuje Zamawiającego o wyznaczeniu dodatkowego terminu do odebrania zamówionych Produktów.
  8. W przypadku niezgłoszenia się Zamawiającego po odbiór zamówienia w terminie wskazanym w ust. 6 , stosuje się tryb przewidziany w ust. 7.
  9. Warunki Dostarczenia Zamówienia umieszczone są w eSklepie w zakładce „Dostawa i płatność”.

  § 10

  1. Sprzedający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że Produkt dostarczany Zamawiającemu będzie wolny od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady Produktu, które istniały w chwili dostarczenia Produktu Zamawiającemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w chwili dostarczenia Produktu.
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Dostarczenie Produktów niezgodnych z Zamówieniem lub niepełnowartościowych.

  § 11

  1. Przepisy niniejszego paragrafu oraz § 12 Regulaminu stosuje się wyłącznie do Zamawiających będących Konsumentami.
  2. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem ust. 6.
  3. W celu odstąpienia od Umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i przesyła je do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu, a jeżeli Produkt jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od umowy przesłany Zamawiającemu zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu. Formularz ten dostępny jest również w eSklepie w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć również drogą elektroniczną przesyłając je na adres esklep@poczta-polska.pl. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu drogą elektroniczną odebranie oświadczenia.
  5. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie Produktu przed jego upływem, na potwierdzenie czego Zamawiający powinien posiadać stosowny dokument. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Adres, na który należy odesłać zwracany Produkt znajduje się w eSklepie w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
  6. Odmowa przyjęcia lub w inny sposób nieodebranie zamówionych Produktów dostarczonych za pobraniem nie jest uważane za odstąpienie od Umowy, jeżeli nie towarzyszy mu złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4.
  7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za Produkt objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów Dostarczenia zamówionego Produktu, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Zamawiający wybrał sposób Dostarczenia Produktów Zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedającego dla danego Zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w szczególności stanowiących różnicę pomiędzy wybraną, a najtańszą opcją przesyłki. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania zwrotu Produktów albo dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Na dokonany zwrot Sprzedający wystawia fakturę korygującą.
  8. Mimo odstąpienia od Umowy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Produktu.

  § 12

  1. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności Produktów z Umową. Reklamację Zamawiający składa na piśmie lub pocztą elektroniczną w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu Produktów. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany Produktu na wolny od wad, dostarczenia brakującego Produktu albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
  2. Wzory dokumentów dotyczące składania reklamacji znajdują się na stronie eSklepu w zakładce Zwroty i reklamacje.
  3. Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji w szczególności poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji brakujących danych lub Produktu, który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Dostarczenie Sprzedającemu Produktu na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sprzedającego.
  4. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji, informuje o tym Zamawiającego. W zależności od żądania Sprzedający: obniża cenę, usuwa wady Produktu, dostarcza Zamawiającemu pełnowartościowy Produkt, bądź brakujący Produkt albo zwraca Zamawiającemu równowartość Produktu. Zwrot należnej kwoty, w tym różnicy wynikającej z obniżenia ceny następuje przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedający wystawia Zamawiającemu fakturę korygującą.
  6. Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu powszechnego, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
   1. skierować sprawę do stałego sądu polubownego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej;
   2. zwrócić się do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  7. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Zamawiającego i Sprzedającego. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub w części, Sprzedający informuje Zamawiającego o zgodzie bądź odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
  8. Zamawiający ma również możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, służącej ułatwieniu polubownego rozwiązywania sporów, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr. Warunki i tryb rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR określają przepisy odrębne.
  9. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do określenia praw i obowiązków Zamawiającego i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady Produktu zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

  § 13

  W przypadku Zamawiających niebędących Konsumentami:

  1. Sprzedający odpowiada jedynie za rzeczywistą szkodę, a nadto jedynie w granicach Wartości Brutto Zamówienia,
  2. w przypadku niezgodności Produktu z umową Zamawiający ma prawo żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany Produktu na wolny od wad,
  3. prawo do żądania usunięcia wady lub wymiany Produktu wygasa, jeżeli Zamawiający nie zbadał Produktu bezpośrednio po jego doręczeniu w obecności doręczyciela i nie powiadomił Sprzedającego pocztą elektroniczną tego samego dnia o wadzie wraz z jej opisem,
  4. z zastrzeżeniem powyższego stosuje się § 12 ust. 1 - 4 i ust. 7 - 8 z tym, że termin do wniesienia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia Produktu,
  5. w razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i dostarcza mu pełnowartościowy Produkt, a w razie braku takiej możliwości dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej Wartości Brutto Zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium