Wcześniejszy regulamin

Nowy Regulamin eSklepu Poczty Polskiej obowiązujący od 28-02-2017r.

I.Postanowienia ogólne

§ 1


Użyte w Regulaminie eSklepu Poczty Polskiej S.A. pojęcia oznaczają:

 1. eSklep – strona internetowa działająca pod adresem http://www.esklep.poczta-polska.pl, za pomocą której Sprzedający przedstawia oferty towarów i usług oraz zawiera Umowy,
 2. Konsument – osoba, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Produkt – towar (rzecz) oferowana do sprzedaży w eSklepie lub usługa oferowana w eSklepie, której zasady świadczenia określa załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin – Regulamin eSklepu Poczty Polskiej S.A.,
 5. Sprzedający – Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, kapitał zakładowy: 774 140 000,00 – w całości wpłacony, http://bip.poczta-polska.pl,
 6. Umowa – umowa mająca za przedmiot sprzedaż towarów lub świadczenie usług zawierana na odległość za pośrednictwem eSklepu, pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym,
 7. Wartość Brutto Zamówienia – suma całkowitej ceny brutto Produktów objętych jednym Zamówieniem oraz kosztów wysyłki,
 8. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę za pośrednictwem eSklepu,
 9. Zamówienie - oświadczenie wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem eSklepu,
 10. Zarejestrowany Użytkownik – Zamawiający, który korzysta ze eSklepu po uprzednim zalogowaniu.

§2

 1. Regulamin określa zasady korzystania z eSklepu, zawierania Umów za pośrednictwem eSklepu i wykonywania tych Umów.
 2. Bieżący kontakt do Sprzedającego dostępny jest w eSklepie w zakładce „Kontakt”.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

§ 3

 1. W celu prawidłowego korzystania z eSklepu konieczne jest dysponowanie przez Zamawiającego:
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej,
  3. aktywnym kontem poczty elektronicznej,
  4. oprogramowaniem umożliwiającym poprawne odczytanie plików .pdf.
 2. Z eSklepu (jako Zamawiający lub osoby działające w ich imieniu) mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

§4

 1. Zamawiający może założyć konto (zarejestrować się) w eSklepie. Umożliwia ono komunikację Sprzedającego z Zamawiającym, możliwość zmiany danych kontaktowych, jak również uzyskiwanie informacji o historii dokonanych wcześniej zamówień i statusie zamówień aktualnych. Założenie konta nie jest niezbędne do zawarcia Umowy. Warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy jest złożenie Zamówienia i podanie wszystkich danych wymienionych w § 7 ust. 5 pkt 4.
 2. Założenie konta jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Podczas zakładania konta należy podać następujące dane Zamawiającego:
  1. login - adres e - mail, na który będą wysyłane wszelkie informacje,
  2. imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę (pozostałe przypadki),
  3. adres zamieszkania (osoba fizyczna) lub siedziby (pozostałe przypadki): ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy (Pocztowy Numer Adresowy), miejscowość oraz kraj,
  4. numer NIP lub numer nadany z tytułu rejestracji do podatku od wartości dodanej w kraju UE (VAT-UE) lub podatku o podobnym charakterze w kraju trzecim (obowiązkowe dla Zamawiających nie będących Konsumentami),
  5. numer telefonu,
  6. hasło do eSklepu.
 3. Logowanie do konta Zamawiającego w eSklepie następuje po podaniu loginu oraz hasła. Hasło można ustanowić samodzielnie i musi się składać z ciągu przynajmniej ośmiu wybranych znaków, w tym dużych i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Hasło można zmienić w dowolnym momencie. Zamawiający ponosi ryzyko utraty poufności oraz integralności danych wynikającej z niedochowania obowiązku cyklicznej zmiany hasła.
 4. Każdy Zamawiający, który założył konto w eSklepie otrzymuje po zarejestrowaniu pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji.

§ 5

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających oraz przekazanych przez nich danych osobowych adresatów przesyłek pocztowych jest Sprzedający.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawierania i realizacji Umów.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są zbierane przez Sprzedającego w celu realizacji Umów i mogą być przetwarzane do celów:
  1. marketingu własnych towarów i usług, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych i reklam pochodzących od Sprzedającego;
  2. badania rynku pod kątem zachowania i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby działalności gospodarczej Sprzedającego, w trakcie jak i po zakończeniu realizacji czynności prowadzonych w ramach eSklepu.
 4. Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych u administratora danych oraz do ich poprawiania, a także wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż wyżej określone wymaga wyraźnej zgody Zamawiającego, w szczególności poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w eSklepie.

§ 6

Zasady świadczenia Usługi Newsletter stanowią Załącznik nr 1A do Regulaminu.

II.Zasady sprzedaży towarów

§ 7

 1. Sprzedający oferuje w eSklepie towary stanowiące jego własność, jak również towary, które sprzedaje w imieniu własnym lecz na rachunek osób trzecich, w ramach stosunku prawnego komisu.
 2. Zamówienia w eSklepie składać można przez całą dobę.
 3. Ceny towarów, znajdujących się w eSklepie, wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca na chwilę złożenia Zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 17 - tej (czasu polskiego) oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane, jako złożone w następnym dniu roboczym.
 5. Zamówienie składa się w następujący sposób:
  1. Zamawiający dokonuje wyboru towarów, które zamierza nabyć, poprzez użycie funkcjonalności ,,Do koszyka" zamieszczonej obok wizerunku towaru,
  2. w trakcie wyboru towarów Zamawiający ma przez cały czas możliwość uzyskania informacji o zakresie Zamówienia, w tym Wartości Brutto Zamówienia, używając funkcjonalności ,,Twój koszyk",
  3. po zakończeniu wybierania towarów Zamawiający w oknie ,,Twój koszyk" dokonuje ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy towarów poprzez użycie funkcjonalności „Dalej”,
  4. Zamawiający dokonuje wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności oraz wprowadza (lub edytuje) dane adresowe niezbędne do realizacji Zamówienia:
   1. nazwisko i imię/nazwa;
   2. adres do wysyłki;
   3. adres e – mail do kontaktu;
   4. numer telefonu do kontaktu,
  5. w oknie „Twój koszyk” znajduje się zestawienie wszystkich towarów, które Zamawiający zamierza nabyć w ramach Umowy wraz z ich cenami oraz kosztami wysyłki, a także Wartością Brutto Zamówienia wskazaną w rubryce „Suma:”;
  6. przed złożeniem Zamówienia Zamawiający składa oświadczenia o:
   1. zapoznaniu się z Regulaminem w jego aktualnej wersji, zamieszczonej w eSklepie w zakładce „Regulamin” i o jego akceptacji, jeżeli jest osobą fizyczną – o tym, czy zawiera Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową zaznaczając stosowne opcje w eSklepie,
  7. złożenie Zamówienia następuje po użyciu funkcjonalności „Zamawiam i płacę”; użycie tej funkcjonalności oznacza zawarcie Umowy.
 6. Zamówienie można złożyć również telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi w eSklepie. W takim przypadku czynności techniczne w eSklepie wykonuje na ustne polecenie Zamawiającego pracownik Sprzedającego. Dokonanie każdej czynności związanej ze składaniem Zamówienia jest potwierdzane ustnie drogą telefoniczną przez pracownika Sprzedającego. Przed złożeniem Zamówienia pracownik Sprzedającego odczytuje Zamawiającemu ostateczną treść okna „Twój koszyk”, czyli ceny towarów składających się na Zamówienie , koszt wysyłki i Wartość Brutto Zamówienia (zgodnie z ust. 5 pkt 5) oraz odbiera od niego oświadczenie „Zamawiam i płacę”. W taki sam sposób odczytywane są pozostałe oświadczenia znajdujące się w eSklepie. Pracownik Sprzedającego informuje Zamawiającego o istnieniu w eSklepie zakładek wymienionych w Regulaminie i na żądanie Zamawiającego odczytuje ich treść. Po tej czynności pracownik Sprzedającego informuje Zamawiającego, iż Umowa została zawarta.
 7. Przyjęcie Zamówienia złożonego drogą elektroniczną i telefoniczną do realizacji jest potwierdzane przez Sprzedającego niezwłocznie drogą e - mailową w czasie nieprzekraczającym 20 minut. Jednocześnie z potwierdzeniem Sprzedający przesyła Zamawiającemu podsumowanie Zamówienia z wyszczególnieniem nabywanych towarów, ich cen jednostkowych, kosztów wysyłki oraz Wartości Brutto Zamówienia – a także pełne dane adresowe i kontaktowe Sprzedającego.
 8. Zamawiający może dokonać płatności z góry przelewem przed wysyłką zamówionego towaru albo z dołu gotówką– w przypadku wyboru doręczenia przesyłką pobraniową. Możliwe sposoby płatności i warunki realizacji Zamówień zamieszczone są w eSklepie w zakładce „Dostawa i formy płatności”. Treść tej zakładki może być odczytana przez Sprzedającego za zgodą Zamawiającego.
 9. Jeżeli Zamawiający wybrał przelew jako sposób zapłaty, wówczas dokonuje zapłaty w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą odpowiadającą Wartości Brutto Zamówienia. W przypadku uchybienia temu terminowi lub wpłacenia kwoty niższej niż należna, Sprzedający ma prawo odstąpić od Umowy. Sprzedający składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Wysyłka towaru następuje przesyłką pocztową w deklarowanym terminie do 5 dni roboczych po dokonaniu zapłaty. Jeżeli Zamawiający wybrał płatność za pobraniem, wysyłka towaru następuje przesyłką pocztową pobraniową w deklarowanym terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 11. Sprzedający, z tytułu zrealizowanej dostawy towarów lub otrzymania zapłaty „z góry”, wystawia na rzecz Zamawiającego faktury. Faktury wystawiane są w języku polskim w PLN. Faktury przesyłane są pocztą elektroniczną jako pliki w formacie PDF z zeskanowanym obrazem, na co Zamawiający wyraża zgodę podczas składania Zamówienia w eSklepie.
 12. Niezwłocznie po wysyłce towaru Sprzedający przesyła Zamawiającemu pocztą elektroniczną informację o dokonanej wysyłce wraz z numerem przesyłki.
 13. Wysyłki Zamówień realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Zamawiający przyjmuje i akceptuje fakt, iż wysyłki Zamówień następują w drodze usługi pocztowej świadczonej przez Sprzedającego, a przesyłki nadawane są przez podmiot „Magazyn eSklepu - Anna Gumowska Hurtownia Opakowań”, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 119, 05 - 270 Marki, zarządzający magazynem Sprzedającego i kompletujący Zamówienia.
 15. Rodzaje przesyłek i koszty wysyłki Zamówień umieszczone są w eSklepie w zakładce „Dostawa i formy płatności”.
 16. Sprzedający przesyła Zamawiającemu fakturę oraz – jeżeli Zamawiający jest Konsumentem –Sprzedający doręcza, potwierdzenie warunków zawartej Umowy w osobnym dokumencie: „Informacje dla Konsumenta”. Dokument ten zawiera informacje, których przekazanie jest wymagane prawem, w tym formularz odstąpienia od Umowy.

§ 8

 1. Sprzedający przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że towar dostarczany Zamawiającemu będzie wolny od wad. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady towaru, które istniały w chwili dostarczenia towaru Zamawiającemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wysyłkę towaru niezgodnego z Zamówieniem i niepełnowartościowego.

§ 9

 1. Przepisy niniejszego paragrafu oraz § 10 stosuje się wyłącznie do Zamawiających będących Konsumentami.
 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą, z zastrzeżeniem ust. 5.
 3. W celu odstąpienia od Umowy Zamawiający składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sprzedającego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zamawiający ma prawo wykorzystać w tym celu formularz odstąpienia od Umowy przesłany Zamawiającemu zgodnie z § 7 ust. 16. Formularz ten dostępny jest również w eSklepie w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć również drogą elektroniczną przesyłając je na adres esklep@poczta-polska.pl. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu drogą elektroniczną odebranie oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Zamawiający, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7. Adres, na który należy odesłać zwracany towar znajduje się w eSklepie w zakładce „Zwroty i reklamacje”.
 6. Odmowa przyjęcia lub w inny sposób nieodebranie Zamówienia przesłanego przesyłką pobraniową nie jest uważane za odstąpienie od umowy, jeżeli nie towarzyszy mu złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 lub ust. 4.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Sprzedający zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem oraz uiszczonych kosztów wysyłki zamówionego towaru, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu. Jednakże, jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia towaru Zamówienia inny, niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedającego dla danego Zamówienia, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Zamawiający, chyba że Zamawiający uzgodni ze Sprzedającym inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedający wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania zwrotu towaru albo dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Sprzedający wystawia również fakturę korygującą.
 8. Mimo odstąpienia od umowy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

§ 10

 1. Zamawiający ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację Zamawiający składa na piśmie lub e - mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, dostarczenia brakującego towaru albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Sprzedający może żądać uzupełnienia reklamacji w szczególności poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji brakujących danych lub towaru, który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sprzedającego.
 3. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i w zależności od żądania: obniża cenę, usuwa wady towaru, przesyła Zamawiającemu pełnowartościowy towar bądź brakujący towar albo zwraca Zamawiającemu równowartość towaru – w przypadku Konsumentów składających oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot należnej kwoty, w tym różnicy wynikającej z obniżenia ceny następuje przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. Sprzedający wystawia Zamawiającemu fakturę korygującą.
 5. Jeżeli reklamacja Zamawiającego nie została uznana za uzasadnioną, Zamawiający może, zachowując prawo do skierowania sprawy do sądu powszechnego, podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedającym w sposób pozasądowy, w szczególności:
  1. skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  2. zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego między Sprzedającym a Zamawiającym.
 6. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Zamawiającego i Sprzedającego. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Zamawiającym a Sprzedającym dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie do określenia praw i obowiązków Zamawiającego i Sprzedającego w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

§ 11

W przypadku Zamawiających nie będących Konsumentami:

 1. Sprzedający odpowiada jedynie za rzeczywistą szkodę, a nadto jedynie w granicach Wartości Brutto Zamówienia,
 2. w przypadku niezgodności towaru z umową Zamawiający ma prawo żądać jedynie usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad,
 3. prawo do żądania usunięcia wady lub wymiany towaru wygasa, jeżeli Zamawiający nie zbadał towaru bezpośrednio po jego doręczeniu w obecności doręczyciela i nie powiadomił Sprzedającego drogą e-mailową tego samego dnia o wadzie wraz z jej opisem,
 4. z zastrzeżeniem powyższego stosuje się § 10 ust. 1 - 4 i ust. 7 - 8 z tym, że termin do wniesienia reklamacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia towaru,
 5. w razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego i przesyła mu pełnowartościowy towar, a w razie braku takiej możliwości dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej Wartości Brutto Zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium